HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

VEDTÆGTER
Holbæk Træskibslaug

§1.

Foreningens navn er Holbæk Træskibslaug og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

§2.

Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig og øge kend-skab og brug, såvel teoretisk som praktisk, af ældre brugs- og lystfartøjer af træ og der-med øge interessen herfor, samt for hav- og havnemiljø og det sociale samvær blandt for-eningens medlemmer.

§3.

Foreningen er medlem af TS, Træskibssammenslutningen i Danmark.

§4.

Som A medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, som ikke er i restance i andre foreninger og som har et ældre, bevaringsværdigt brugsfartøj i Holbæk Havn, og som har interesse i og lyst til at arbejde for at udbrede kendskabet til ældre træbåde og det tilhørende hav- og havnemiljø.

Da Holbæk Træskibslaug deltager i tildelingen og administrationen af fripladserne i Holbæk Gamle Havn, skal ejeren af ethvert fartøj, der er optaget under fripladsordningen eller ansøger om det, være medlem af Holbæk Træskibslaug, og fartøjet skal være optaget på Træskibs Sammenslutningens fartøjsliste.
Hvert fartøj udløser kun et A-medlemskab.
Og for hvert fartøj, som ikke er i velholdt stand, skal der foreligge en bindende vedligehol-delsesplan.

Som B medlem kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, som ikke er i restance i andre foreninger og som har interesse i og lyst til at arbejde for at udbrede kendskabet til ældre træbåde og det tilhørende hav- og havnemiljø.

Ansøgning af medlemskab sendes til bestyrelsen som indstiller/afviser medlemskab. Ved optagelse i foreningen underskrives en Tro og Love–erklæring på, at man ikke er i restan-ce til andre foreninger.

A medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

B medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

§5.

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§6.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel.

§7. Et medlem, der er i restance med kontingent, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemsskabet.

§8.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlem-met. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusio-nen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

§9.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. forelæggelse af revideret regnskab

4. fastsættelse af kontingentsatser

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelse og 2 suppleanter

7. valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8. eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde se-nest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle A- medlemmer.

Taleret på generalforsamlingen har alle medlemmer.

§10.

For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

§11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1 /4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden

Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§12.

Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

På ulige år er formanden, sekretæren og ét A-medlem på valg, og på lige år er kasserer, ét A-medlem og ét B-medlem, som udpeges/vælges af B-medlemmerne, på valg.

Bestyrelsessuppleanter er ligesom revisorer og revisorsuppleant på valg hvert år.

Valgbare til posterne er alle medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§13.

Foreningen tegnes af formanden.

Alle hævninger og checks fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand og kasserer.

§14.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisorernes påtegning sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

§16.

Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt "Lov om Folkeoplysning".

Vedtaget på admiralsforsamlingen 2014.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk