Nye medlemmer

 

Som A medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, som ikke er i restance i andre foreninger og som har et ældre, bevaringsværdigt brugsfartøj i Holbæk Havn, og som har interesse i og lyst til at arbejde for at udbrede kendskabet til ældre træbåde og det tilhørende hav- og havnemiljø.

Da Holbæk Træskibslaug deltager i tildelingen og administrationen af fripladserne i Holbæk Gamle Havn, skal ejeren af ethvert fartøj, der er optaget under fripladsordningen eller ansøger om det, være medlem af foreningen og fartøjet skal være optaget på Træskibs Sammenslutningens fartøjsliste.
Hvert fartøj udløser kun et A-medlemskab.
Og for hvert fartøj, som ikke er i velholdt stand, skal der foreligge en bindende vedligehol-delsesplan.

Som B medlem kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, som ikke er i restance i andre foreninger og som har interesse i og lyst til at arbejde for at udbrede kendskabet til ældre træbåde og det tilhørende hav- og havnemiljø.

Ansøgning af medlemskab sendes til bestyrelsen som indstiller/afviser medlemskab. Ved optagelse i foreningen underskrives en Tro og Love–erklæring på, at man ikke er i restan-ce til andre foreninger.

Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Passive medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Medlemskontingentet for 2018 er på Admiralsforsamlingen fastsat til 300,00 kr. for A medlemmer

Medlemskontingentet for 2018 er på Admiralsforsamlingen fastsat til 150,00 kr. for B medlemmer

Kontingentopkrævning vil blive sendt via email når indmeldelsen er godkendt.

Holbæk Træskibslaug's vedtægter: Vedtægter

Jeg ønsker at være medlem af Holbæk Træskibslaug

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3.  4300 Holbæk. CVR-nr. 36260173.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk